Oppilashuolto

Oppilashuolto

Uusi laki opiskelija- ja oppilashuollosta tuli voimaan 1.8.2014


Jotta voimme kehittyä ja jotta meillä on mahdollisuus oppia kaiken sen, mikä on tarkoitus oppia koulussa, meidän on voitava hyvin sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti –monella eri tavalla siis. Vietämme suuren osan ajastamme koulussa ja siksi on erittäin hyvä, että koulussa on nykyään oppilashuolto.

Oppilashuolto/Opiskelijahuolto on jokaisen oikeus. Kaikilla oppilailla/opiskelijoilla perusopetuksessa, lukiossa, ammattioppilaitoksessa on oikeus maksuttomaan oppilashuoltoon/opiskelijahuoltoon omassa koulussaan. Kaikilla kouluilla on opetussuunnitelma, joka sisältää kuvauksen oppilashuollosta. Uusi laki oppilashuollosta tuli voimaan elokuussa 2014; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013). Laissa on uusia säädöksiä esimerkiksi koulukuraattorin kelpoisuusvaatimuksesta, oppilashuollon merkityksestä ja siitä kuka vastaa oppilashuoltoon liittyvistä asioista ja mitä oppilashuolto sisältää.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oikeastaan sitä, että on oltava useampia eri tapoja tukea nuorta; tulee olla oikeus toimivaan kouluyhteisöön, terveydenhoitopalveluihin, kuraattorin- tai psykologin palveluihin ja muuhun tarvittavaan asiantuntijoiden apuun. Eräs perusajatuksista uuden oppilashuoltolain taustalla on se, että keskitytään enemmän luomaan koulua, jossa kaikki voivat hyvin. Oppilashuollon on siten ajateltu olevan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä sekä tukena kaikille koulussa oleville, sekä oppilaille että henkilökunnalle -myös jokaisen vanhemmille. Kouluyhteisön vahvistaminen ja parantaminen ovat asioita, joita oppilashuolto tulee erityisesti työstämään.

Mikäli tarvitset yksilöllistä oppilashuoltoa, olet oikeutettu siihen. Oppilashuoltolain tavoitteena on, että nuoren ongelmat huomataan ja ratkaistaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ajatuksena on se, että kun jo kouluaikana käytetään resursseja ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä, voidaan jokaiselle nuorelle antaa työkalut seuraavaa elämänvaihetta varten.

Oppilashuolto käytännössä

Uusi oppilashuoltolaki tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kouluterveydenhoitajan vastaanoton pitää olla järjestetty niin, että voit käydä siellä aikaa varaamatta silloin kuin kouluterveydenhoitaja on paikalla koulussasi ja että sinulla on mahdollisuus saada yhteys terveydenhoitajaan heti kiireellisessä tapauksissa. Uuden lain myötä sinulla on myös oikeus saada keskustella koulukuraattorin tai psykologin kanssa seitsemän työpäivän sisällä. Jos sinulla on akuutti tarve, täytyy keskustelu voida järjestää samalle päivälle tai heti seuraavalle työpäivälle. Ammattilainen arvioi asian ”tärkeyden” ja kiireellisyyden, joten sinun kannattaa olla rehellinen ja kertoa jos voit oikein huonosti ja tosiaan tarvitset apua. Se kuinka helposti tähän asti on saanut apua, on vaihdellut maamme eri kuntien välillä ja eräs syy uuteen oppilashuoltolakiin onkin tasapuolisuus sekä samojen oikeuksien turvaaminen jokaiselle.

Vaitiolovelvollisuus ja salassapito

Salassapidosta on paljon säädöksiä uudessa laissa. Oppilashuoltoa tulee toteuttaa yhteistyössä oppilaan tai hänen huoltajan kanssa. Lain mukaan oppilaan toiveet ja mielipiteet on huomioitava oppilaan iän, kehityksen ja henkilökohtaisten edellytysten mukaisesti.

Se, että asioita hoidetaan yhteistyössä tarkoittaa käytännössä sitä, että sinun tulee antaa suostumus siitä, että asiasi otetaan esille ja siitä keskustellaan. Sinä itse annat ensisijaisesti suostumuksesi ja jos sinun ei katsota olevan riittävän kypsä tekemään arviota itse, päättävät vanhempasi suostumuksesta. Säännöt yhteistyöstä ja suostumuksesta ovat laissa melko monimutkaisesti sanottuja, mutta vanhempiisi otetaan yhteyttä vasta sinun suostumuksesi jälkeen tai mikäli yhteydenottoon on selkeä syy siitä, että se on tarpeen. Sinun mielipiteesi ja toiveesi asioiden ratkaisemiseksi ja järjestämiseksi on otettava huomioon. Vanhempasi eivät koskaan voi kieltää sinua ottamasta yhteyttä oppilashuoltoon. Oppilashuolto ei silti ole ”pakko” vaan rakentuu yhteistyölle ja itsemääräämisoikeudelle.

Yhteistyö

Oppilashuollon työn tulee olla monen toimijan yhteistyötä, jotta se toteutuu oikein ja hyvin kuin mahdollista. Eri alojen ammattilaisten esim. opettajien, sosiaalityöntekijöiden, koulukuraattoreiden, psykologien ja opinto-ohjaajien on tehtävä yhteistyötä oppilashuollon parissa sinun ja muiden oppilaiden parhaaksi. Oppilashuolto ei rajoitu vain sinuun, myös vanhempasi voivat ottaa osaa oppilashuollon eri tapoihin auttaa ja tukea.

Koulun henkilökunta ja kunta vastaavat oppilashuollon toiminnasta. Heidän on myös tiedotettava kaikkia oppilaita ja vanhempia oppilashuollosta ja siitä miten tulee toimia kun haluaa päästä oppilashuollon palveluiden pariin. Kun on kyse oppilashuollosta ja opiskelijahuollosta, joka koskee koko koulua, tulee sitä varten olla oppilashuoltosuunnitelma. Ja oppilashuoltoryhmä, joka ottaa tehtäväkseen huolehtia, että se toteutuu omassa koulussa. Kun on kyse yksittäisestä oppilaasta, on mahdollista koota ryhmä sektorin rajat ylittävään yhteistyöhön tapaus kohtaisesti. Asiantuntijaryhmä, joka koostuu sektorin rajojen ylittävästä yhteistyöstä, voi koostua eri ihmisistä riippuen siitä mitä asia koskee. Sinulle tulee kuitenkin aina tiedottaa omaan asiaasi liittyvistä asioista, ja sinun mielipidettä täytyy kuunnella -sinulla on myös oikeus osallistua palavereihin. Jos et ole kieltänyt kertomasta asiasta vanhemmillesi, heillekin tulee ilmoittaa sinun asioistasi. Jos asiantuntijaryhmä haluaa kutsua palaveriin jonkun ulkopuolisen henkilön, on sinun tai vanhempiesi lupa pyydettävä siihen kirjallisesti. Asiantuntijaryhmän tehtävä on auttaa ja neuvoa. Niitä tietoja, joita ilmenee asian hoitamisen yhteydessä, ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Dokumentointi (Tapahtuman kirjaaminen)

Uusi laki pitää myös siällään aikaisempaa enemmön säädöksiä siitä miten oppilaiden kanssa käytyjä keskustuja tulee dokumentoida. Oppilashuollon yhteistyö kirjataan moneen eri rekisteriin. Koulukuraattori ja koulupsykologi pitävät kirjaa potilastietorekisterissä. Koulukuraattori kirjaa tapahtuman oppilashuollon asiakasrekisteriin kuraattorille. Ja asiantuntijaryhmät tallentavat työnsä oppilashuoltorekisteriin. Kaikki tiedot, jotka kirjataan eri rekistereihin, suojataan salassapitolain mukaisesti.

 

Kaikki tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta oppilashuollon tarkoitus on antaa oppilaille paremmat mahdollisuudet ja apua voimaan hyvin. Voit kysyä omalta kouluterveydenhoitajaltasi tästä aiheesta lisää, jos jokin asia jäi mietityttämään. Heidän työnsä on ensisijaisesti auttaa sinua ihmisenä.