Elevhälsan

Elevhälsan

Nya elevvårdslagen

(elevvård + studerandevård = elevhälsa)

För att vi ska utvecklas och ha möjlighet att lära oss det som det är meningen att vi ska lära oss i skolan behöver vi få må bra både fysiskt, psykiskt och socialt – alltså på många sätt och vis. Vi tillbringar en stor del av vår tid i skolan och därför är det jättebra att det finns något som idag kallas elevhälsa i skolan.


Elevhälsa, eller elevvård och studerandevård, är faktiskt en rättighet man har. Alla elever (eller studerande) i den grundläggande utbildningen, i gymnasiet och i yrkesutbildningen har rätt till avgiftsfri elevvård eller studerandevård i sin skola. Alla skolor har en läroplan där bestämmelser om elevhälsa finns med och nu finns det också en ny elevvårdslag i vårt land; Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). Den nya elevvårdslagen i Finland trädde i kraft 1 augusti 2014. I lagen finns det nya bestämmelser t.ex. om vilken utbildning en skolkurator ska ha för att anses behörig, vems ansvar allt det här med elevhälsa är och vad elevhälsa innebär.

Med elevhälsa menar man egentligen att det ska finnas flera olika sätt att stöda en ung människa på; man ska ha rätt till en fungerande skolgemenskap, till hälso- och sjukvård, till kurators- eller psykologtjänster och till experthjälp om så behövs. En av grundtankarna bakom den nya elevvårdslagen är att det ska sättas mer fokus på att skapa en skola där alla mår bra. Elevhälsan är alltså tänkt att vara förebyggande och hälsofrämjande (generellt inriktad elevvård) och den ska finnas som ett stöd för alla i din skola, både för elever och för all personal - även för alla föräldrar. Speciellt ska elevhälsan nu jobba med att stärka och förbättra skolgemenskapen.

Om du behöver har du också rätt till individuell elevvård. Målet med elevvårdslagen är att man så tidigt som möjligt ska kunna upptäcka och lösa problem som kan stå i vägen för dig i skolan och i livet. Därför att det är så viktigt att vi i tidigt skede får hjälp om vi mår dåligt. Tanken är att om man sätter in hjälp och resurser och hälsofrämjande åtgärder redan under skoltiden så kan man ge alla unga människor de redskap de behöver för att sedan ta itu med nästa skede i livet.

Evelvvård i praktiken

Rent konkret innebär den nya elevvårdslagen till exempel att skolhälsovårdarens mottagning ska vara ordnad så att du kan gå dit också utan att ha beställt tid de dagar skolhälsovårdaren är på plats i din skola och att du ska kunna få kontakt med hälsovårdaren direkt om det är bråttom. Den nya lagen innebär också att du har rätt att få ett samtal med skolans kurator eller psykolog inom sju arbetsdagar. Och om du har ett akut behov ska samtalet kunna hållas redan samma dag eller genast nästa arbetsdag. Där är det en yrkesperson som bedömer hur ”viktigt” och brådskande ditt bekymmer är, så det lönar sig att verkligen vara så ärlig som möjligt om du mår riktigt dåligt och verkligen vill ha hjälp. Hur lätt det hittills har varit att få hjälp och rätt stöd har varit väldigt varierande i vårt lands olika kommuner och en av orsakerna till att den nya elevvårdslagen kommit till är just att det ska bli mera jämlikt och alla elever ska säkras samma rättigheter.

Tystnadsplikt och sekretess

Det finns också en hel del bestämmelser om sekretess in den nya lagen. Det finns bestämmelser om att elevhälsans insatser ska genomföras i samverkan med eleven (och hans eller hennes vårdnadshavare ifall det bedöms som nödvändigt). Lagen säger att elevens önskemål och åsikter ska beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och personliga förutsättningar. Att insatser ska ”genomföras i samverkan” betyder i praktiken att du ska ge ditt samtycke till att ditt ärende tas upp och diskuteras. Det är i första hand du som elev/studerande som ska ge ditt samtycke och om du inte bedöms vara tillräckligt mogen att göra den bedömningen själv så är det dina föräldrar som ska ge samtycket. Reglerna i lagen för samverkan och samtycke är ganska komplicerade, men gällande om och när dina föräldrar kontaktas så ska det finnas ett klart motiv för att detta verkligen är nödvändigt, annars ska din åsikt gå först. Dina åsikter och önskemål om hur saker ska lösas och ordnas ska alltså alltid beaktas. När det gäller dina föräldrar så kan de heller aldrig förbjuda dig att kontakta elevhälsan. Elevhälsa är ändå inte tvångshjälp utan bygger på samarbete och självbestämmanderätt.

Samarbete

Elevhälsans arbete ska vara ett samarbete mellan många olika parter, allt för att det ska bli så rätt och bra som möjligt för dig och för att många olika personer kan bidra med sitt kunnande och ge sina förslag på hur du kan må som bäst. Personer med olika yrken, till exempel lärare, skolhälsovårdare, socialarbetare, skolkuratorer, psykologer och studiehandledare ska samarbeta inom elevhälsan både för ditt och alla andra elevers bästa. Och egentligen är elevhälsan inte enbart begränsad till dig utan också dina föräldrar kan ta del av elevhälsans olika sätt att hjälpa och stöda.

Det är skolans personal och kommunen som ansvarar för hur elevhälsan fungerar. Det är också upp till dem att informera alla elever och föräldrar om vad elevhälsa är och hur man gör om man vill ha tillgång till elevhälsans tjänster. När det gäller elevvård och studerandevård som riktar sig till hela skolan så ska det finnas en elevhälsoplan för detta. Och en elevhälsogrupp som har till sin uppgift att se till att planen föreverkligas just i din skola. När det gäller den enskilda eleven så finns det möjlighet att utse sektorsöverskridande expertgrupper från fall till fall. (sektorövergripande betyder att det kan vara folk med från olika delar av kommunen/organisationer osv, tex från både skolan, ungdomsverksamheten i kommunen, socialcentralen eller polisen). En expertgrupp kan bestå av olika personer, som väljs ut med tanke på vad saken gäller. Du ska alltid informeras och ge ditt samtycke till att en expertgrupp behandlar ditt ärende och du har rätt att delta i möten. Har du inte förbjudit att dina föräldrar är informerade ska de också informeras på samma sätt och kan delta i expertgruppens möten. Om expertgruppen vill bjuda in utomstående (kan vara andra experter eller någon närstående) i gruppens arbete behöver du (eller dina föräldrar) ge skriftligt samtycke till detta. Expertgruppen har som uppgift att diskutera och ge råd i det som saken gäller. Alla uppgifter som kommer fram och behandlas under expertgruppens möten får sedan inte användas i annat syfte.

Dokumentation

Den nya lagen innehåller också mer bestämmelser än tidigare om hur man ska dokumentera alla olika samtal som förs med och om eleverna i en skola. Allt arbete inom elevhälsan dokumenteras i flera olika register. Skolhälsovårdaren och skolpsykologen för en patientjournal i ett patientregister. Skolkuratorn för klientjournaler i ett klientregister för elevhälsans kurator. Och expertgrupperna dokumenterar sitt arbete i elevvårdsjournaler i elevhälsoregistret. Alla uppgifter som antecknas i dessa olika register skyddas sedan av sekretessbestämmelser och av lagar kring just dessa register.


Det här låter kanske komplicerat, men hela poängen med den här förnyelsen av elevvårdslagen är att ge dig ännu bättre chanser och hjälp att må bra. Fråga gärna din egen skolhälsovårdare eller skolkurator om något känns oklart! Deras jobb är först och främst att hjälpa dig som människa.