Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin gäller unga som är utan utbildningsplats efter grundskolan, under 25-åriga arbetslösa ungdomar och under 30-åriga nyutexaminerade unga vuxna, som inte lyckats få en arbetsplats. Syftet med ungdomsgarantin är att hitta utbildningsplatser åt unga och hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom strävar ungdomsgarantin till att förhindra ungdomarnas arbetslöshet och utslagning i samhället.

Ungdomsgarantin är ett av regeringens pilotprojekt som trädde i kraft den 1.1.2013. Ungdomsgarantin består av samhällsgarantin för unga, utbildningsgarantin för unga och kompetensprogrammet för unga vuxna.

Om du är under 25 år och arbetslös eller Om du är 25–29 år nyligen utexaminerad och arbetslös:

1. Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i din kommun.
2. Personalen utarbetar en sysselsättningsplan tillsammans med dig.
3. Du blir erbjuden ett jobb eller en praktik-, studie-, arbetsverkstads- eller rehabiliteringsplats innan du varit arbetslös i tre månader.

Arbets- och näringsbyrån ger också information, råd och vägledning kring yrkesval.

Samhällsgarantin för unga

Samhällsgarantin gäller alla arbetslösa ungdomar under 25 år och alla arbetslösa ungdomar under 30 år som tagit examen inom ett år och som är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Garantin gäller både unga som inte har någon yrkesutbildning och unga som har genomgått yrkesutbildning.

I praktiken betyder samhällsgarantin för unga att unga personer ska sysselsättas inom tre månader efter jobbsökningens början. Ungdomarna erbjuds då en tjänst eller en åtgärd (t.ex. arbetspraktik eller karriärplaneringstjänster) som förbättrar deras möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden och hitta ett jobb.

Utbildningsgarantin för unga

Utbildningsgarantin är en del av ungdomsgarantin och den ska se till att varje ungdom som avslutat grundskolan ska få en utbildningsplats i gymnasiet, någon yrkesläroanstalt, läroavtalsplats el.dyl. Målet är att skapa realistiska möjligheter för unga att genomföra andra stadiets studier och få anställning.

Utbildningsgarantin strävar också till att fästa uppmärksamhet till att unga inte hamnar utanför utbildning och arbete under en alltför lång tid, vilket ökar risken för utslagning.

Kompetensprogrammet för unga vuxna

Kompetensprogrammet för unga vuxna ger unga under 30 år, som inte har någon utbildning, en möjlighet att avlägga yrkesexamen. I programmet kan man avlägga yrkesexamen, specialyrkesexamen eller yrkesinriktad grundexamen. Utbildningen kan genomföras vid någon läroanstalt eller som läroavtal.

LÄS MERA OM UNGDOMSGARANTIN HÄR!