Ordlista från A till Ö

Ordlista från A till Ö

Benämningar och förklaringar

Bisexuell är en person som som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av både tjejer och killar.

Cisperson är en person vars könsidentitet är inom normerna för det kön som registrerades vid födseln. Alltså en som inte är en transperson.

Diskriminering betyder att grupper eller individer på något sätt särbehandlas. Strukturell diskriminering betyder att diskrimineringen är inbyggd i samhällets sätt att fungera.

Hatbrott är ett brott som motiveras av hat mot vissa grupper av människor pga. hudfärg, sexuell läggning, trostillhörighet, nationalitet för att nämna några.

Heteronormativitet och könsnormativitet är förväntningar som finns på hur en kvinna eller man skall uppträda i samhället. Samt vad som är ”naturligt” för en kvinna eller man. Att män blir kära i enbart kvinnor och tvärtom är en av dessa normer.

Homofobi är en ideologi en uppfattning eller värdering hos en individ, en grupp eller i ett samhälle som ger en negativ bild av homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. Homofobin överlappar ibland transfobin. Homofobi kallas ibland för homonegativitet eftersom det egentligen inte är en fobi.

Homosexualitet är en person som är sexuellt och/eller känslomässigt intresserad av personer av samma kön. Läs mer om homosexualitet.

Hbt-personer är en förkortning av homo, bi, transpersoner och ett samlingsbegrepp för dessa grupper.

Identitet en människas uppfattning om vem hon är, något som påverkas av andras uppfattning om vem hon är.

Intergenderperson/ transgender(ist) är en person som definierar sig som att befinna sig emellan, i båda, eller bortom de traditionella könen.

Interkönad en person som har ett oklart kön utifrån könsorganens uppbyggnad eller kromosomuppsättningen. Ett stort antal diagnoser samlas under detta begrepp som är ett biologiskt syndrom. (Kallades förut hermafrodit)

Könsuttryck betyder att man genom bl.a.klädstil och kroppsspråk kan uttrycka kön.

Mentalt kön/Könsidentitet innebär en persons självidentifierade, självupplevda kön.

Outa att outa någon betyder att man berättar om en persons sexuella läggning eller könstillhörighet för andra som personen inte ännu kommit ut för.

Pansexuell är en person som är sexuellt eller känslomässigt intresserad av ”alla” eller ”vem som helst”.

Queer kan vara ett perspektiv eller identitet där personen eftersträvar att inga sexualitets- eller könsnormer skall begränsa det egna livet.

Sexuell läggning är ett begrepp som används för att gruppera människor utifrån vem de har förmågan att bli kära i eller attraherade av.

Trakasserier är att utsätta någon/några för kränkande handlingar.

Transpersoner är personer som identifierar sig eller uttrycker ett annat än sitt biologiska kön. Transkönade, intergenderpersoner och transvestiter kan gå under begreppet.

Transvestit är en person som klär sig i det motsatta könets kläder och går in i det motsatta könets roll. Denna person vill framhäva alla sina egenskaper, inte bara de som anses tillhöra det egna biologiska könet. Det kallas drag när man använder det som underhållning.

Transkönad är en person som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön. En del korrigerar sitt kön genom kirurgiska ingrepp eller hormonbehandling. Transsexuell används ännu i Sverige och som medicinska termer i Finland.