Info till brottsoffer

Info till brottsoffer

Att göra en brottsanmälan

Om du har utsatts för ett brott ska du göra en brottsanmälan. Den kan du göra vid vilken polisinrättning som helst. Det lönar sig att göra brottsanmälan så snabbt som möjligt. Du kan nog göra en brottsanmälan fastän den som utfört brottet är under 15 år. En person under 15 år är inte ännu straffskyldig, men hen måste ändå ersätta eventuella skador ekonomiskt. Om en person under 15 år utfört ett brott görs en barnskyddsanmälan och fallet behandlas tillsammans med socialmyndigheter. Om det är frågan om ett vålds- eller sexualbrott; alltså att någon till exempel slagit någon annan eller tvingat dig till någon som helst form av sexuell handling, så är det viktigt att du så fort som möjligt uppsöker läkare. Läkaren kan bevittna och dokumentera alla skador som brottet lett till på din kropp och läkarintyget blir bevismaterial i en rättegång.

Förundersökning

När brottsanmälan är gjort inleder polisen en förundersökning. Då reder man ut vad som hänt, vilka personer som är inblandade och vilka skador som brottet lett till. Polisen kallar de inblandade parterna till förhör, den/de misstänkta (= gärningsmannen) och offret och eventuella vittnen/personer som berörs alla skilt för sig. Offret kallas för målsägande.

I förhöret kan du berätta för polisen med egna ord vad som hänt. Det könar sig att berätta alla detaljer, även om det känns som att de inte har någon betydelse - de kan råka vara mycket viktig information. Polisen fråga om du kräver ett straff åt gärningsmannen och om du kräver att polisen startar en förundersökning. Lindrigare brott undersöks bara om målsägaren (den som utsatts för brottet) vill det. För att undersöka grövre brott, som vålds- eller sexualbrott, behöver polisen inte få målsägandes tillstånd.

Rättegången

Brottet kan hanteras genom ett skriftligt förfarande (då alla förhör, detaljer, bevismaterial och så vidare nedtecknats på papper) eller genom en muntlig rättegång. Om man väljer skriftligt förfarande måste alla inblandade parter vara ense om det, alltså att alla skeden som rör fallet behandlas skriftligen. Det betyder att ingen kallas att vittna inför domstol, utan domaren ger en dom i fallet på basen av det skriftliga material som samlats ihop.

OBS! Om gärningsmannen är under 18 år kan brottet inte behandlas genom skriftligt förfarande.

Tingsrätten kallar de inblandade till rättegång, och då är man skyldig enligt lag att närvara där. I det här skedet lönar det sig att skaffa ett rättegångsbiträde, en person som kan hjälpa dig med rättegångsförfarandet.

Åklagaren är den person som ser till att allt väsentligt kommer fram under rättegången och som hjälper till att upprätta och bevisa  krav på skadeersättning.

Om du inte vill möta den anklagade (den person som eventuellt utfört brottet) lönar det sig att berätta det för rättegångsbiträdet så att hen kan utreda ifall det är möjligt att unvika den anklagade, hen kan åtminstone vara i kontakt med tingsrätten så fort ett datum för rättegången är bestämt.

Vad kostar en rättegång?

En rättegång ska inte orsaka några kostnader för dig som är målsägande om åklagaren åtalar gärningsmannen. Kostnader kan uppstå för rättegångsbiträdet, men mindre bemedlade behöver oftast inte stå för dem. Mera information hittar du om det på rättshjälpsbyråernas webbsidor.

Medling

Medling i brotts- och konfliktärenden är en opartisk, frivillig och kostnadsfri tjänst. Genom medling kan parterna i ett brottsfall eller i en konflikt möta varandra. De kan då diskutera brottet eller konflikten tillsammans och med utbildade, neutrala och frivilliga medlare med tystnadsplikt närvarande och de kan då komma överens om hur gärningsmannen kan ersätta handlingen. Medling tar inte ifrån någon det straffrättsliga ansvaret, men genom medling kan man till och med undvika en rättegång helt eller så kan medlingen tas i beaktande när ett eventuellt straff ska utdömas den skyldiga.

RIKU:s stödpersoner kan också hjälpa till under en medlingsprocess. Mera information om detta hittar du här. (endast på finska)

Här kan du läsa ännu mera om brottsprocessens olika skeden.