Fortkörning

Fortkörning

Enligt vägtrafikförordningens tredje paragraf kan för reglering av trafiken användas vägmärken, trafikljus, vägmarkeringar och andra trafikanordningar. Vägtrafikanter är i enlighet med vad som stadgas i vägtrafiklagen skyldiga att följa de anvisningar och påbud som getts genom trafikanordningar. Som ett exempel kan ges trafikmärken med hastighetsbegränsningar.

Ett hastighetsbegränsningmärke anger högsta tillåtna hastighet på ett vägområde och för hastighet som överskrider detta märke följer bestraffning.

För smärre hastighetsöverskridningar ger polisen böter. En ordningsbot för trafikförseelser (en enligt tabell fastställd summa, högst 200 euro) eller i allvarligare fall en strafforder för äventyrande av trafiksäkerheten. Strafforderns summa avgörs av den misstänkt skyldigas nettoinkomster. En strafforder i ett överhastighetsfall kan ha som minsta summa 200 euro.

Ifall trafiksäkerheten har överskridits grovt ges förutom böter även körförbud för grov likgiltighet mot trafiksäkerheten. I riktigt allvarliga fall kommer det körförbud för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Då ger inte längre polisen böter utan det är upp till tingsrätten att avgöra vad straffpåföljden blir och hur långt körförbudet är i kraft.

På ett område där hastighetsbegränsningen är under 60 km/h så anses det vara värre att göra sig skyldig till överhastighet än på en plats med högre begränsning. En hastighetsbegränsning på 60 km/h eller lägre har nämligen alltid en god orsak. Ett sådant ställe kan vara farofyllt på grund av vägkorsning, skola, daghem, tätort eller dylikt, och ger därför ges högre böter på sådana platser.

Det som kan påverka storleken på en böteslapp för överhastighet är hurdana förhållanden som varit rådande vid händelsetidpunkten. Har det varit mycket med övrig trafik på vägen eller har det funnits passagerare med i bilen vilket har gjort att den för brottet misstänkta även konkret äventyrat andras säkerhet? Har väderleksförhållanden varit goda eller dåliga? Dåligt väglag som våt eller snötäckt körbana ökar ju självklart risken för att man kan ställa till med en trafikolycka då hastigheten ökar. Böteslappens summa kan alltså höjas ifall man ställt till med fler risker i trafiken. Även ett körförbud kan delges vid lägre gräns än normalt ifall de rådande förhållandena varit sämre än normalt.

En hastighetsbegränsning kan också vara fordonsbestämd. Till exempel så får ju en moped inte gå snabbare än 50 km/h, med lastbil får man inte köra mer än 80 km/h osv. Kör man 60 km/h med en mopedregisterat fordon, så blir det alltså en böteslapp för åtminstone överhastighet. Dessutom kan det tillkomma böter och andra avgifter om man brutit mot trimmingsförbud.

Om man är ny chaufför, det vill säga endast haft körrätt i kort tid, så lönar det sig inte att inte samla på sig fler trafikböter än två under ett år eller tre inom två år. Är man redan äldre i trafiken med fler års erfarenhet så skall man akta sig för att få tre trafikböter inom ett år eller fyra inom två år. Påföljden ifall böteslapparna blir för många är att körkortet blir indraget för en tid.