Grundskolan

Grundskolan

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande undervisning för årskurserna 1-9 i grundskolan. Grundskolan kan vid behov kompletteras med en ettårig frivillig påbyggnadsundervisning (årskurs 10). Varje medborgare är enligt lag skyldig att fullgöra sin läroplikt. Avgångsbetyget från grundskolan ger behörighet att söka till utbildning efter grundskolan. Undervisningen i grundskolan baserar sig på en läroplan som görs upp på nationell nivå och sedan görs mer specifik på kommunal nivå. Kommunerna och staten ansvarar för grundskolan. Alla medborgare i Finland har rätt till undervisning på eget modersmål.

Praktiska arrangemang

Läsåret i grundskolan inleds den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret indelas i två delar: höstterminen och vårterminen. Undervisningen ska ordnas i en skola så nära hemmet som möjligt. Eleverna har rätt till gratis transport till skolan ifall resan är längre än fem kilometer eller om resan är för farlig. Kommunen ansvarar för skoltransporterna. Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria alla medborgare och eleverna har rätt att dagligen få en gratis varm måltid i skolan.

Specialundervisning

Alla elever har vid behov rätt att få specialundervisning. Specialundervisning anordnas i samband med den övriga undervisningen eller i specialklass. Eleven har rätt att få de tolknings- och assistenttjänster och särskilda hjälpmedel som han eller hon behöver för att delta i undervisningen. Om ett barn på grund av ett handikapp eller en sjukdom inte kan nå målen för läroplikten under nio år har barnet förlängd läroplikt.

Tionde klassen

Grundskolan kan vid behov kompletteras med en ettårig frivillig påbyggnadsundervisning (årskurs 10). Tionde klassen är avsedd för unga som avslutat grundskolan, som inte fått en studieplats eller som behöver ytterligare tid för att planera sin framtid.

I tionde klass kan man
• höja grundskolebetygets vitsord
• bekanta sig med arbetslivet och olika utbildningsalternativ
• förbättra sina möjligheter att bli antagen för studier.

Den studerande kan söka till tionde klass antingen samma år eller året efter att han eller hon har fått sitt avgångsbetyg från grundskolan eller följande år. Utbildningen varar ett år och undervisning ordnas främst i grundskolor och folkhögskolor, men även vid vissa yrkesläroanstalter. I tionde klass kan den studerande också bekanta sig med en viss yrkesutbildning, till exempel företagsekonomi eller informationsteknik. För invandrare kan även egna tionde klasser ordnas.

Ansökningstiderna varierar kommunvis men i regel söker man till utbildningen under våren och sommaren. Ytterligare information om tionde klasser får man hos utbildningsverken, grundskolor och folkhögskolor.