Utbildningssystemet i Finland

Utbildningssystemet i Finland

Grundskolan

Grundskolan är avgiftsfri allmänbildande utbildning för hela årsklassen. När en elev slutfört grundskolan har han eller hon fullgjort sin läroplikt. I grundskolan avläggs ingen examen, men den ger behörighet att söka till utbildning som bygger på grundskolan.

Fortsatta studier i den allmänbildande gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

Utbildningen efter grundskolan omfattar gymnasieutbildning och yrkesutbildning.
Gymnasieutbildningen är allmänbildande och målet är studentexamen. Efter gymnasiet kan den studerande söka till grundläggande yrkesutbildning eller till högre studier. Gymnasieutbildningen räcker 3 år.

De som avlagt yrkesinriktad grundexamen har grundläggande yrkesskicklighet inom branschen och den yrkeskompetens som behövs i arbetslivet. Yrkesinriktad utbildning värdesätter praktiskt kunnande framför teoretiska kunskaper. Examen omfattar 120 studieveckor och studietiden är ca tre år. Tidigare studier och arbetserfarenhet kan förkorta studietiden.

Högskolesystemet består av universitet och yrkeshögskolor

Universiteten koncentrerar sig på vetenskaplig forskning och undervisning. Yrkeshögskolorna erbjuder utbildning som är mera praktiskt inriktad och svarar mot arbetslivets behov.

Vid universiteten kan man avlägga lägre och högre högskoleexamina samt vetenskapliga påbyggnadsexamina, dvs. licentiat- och doktorsexamina. Studietiden för att avlägga högre högskoleexamen varierar rätt så mycket men är i medeltal ca 5 år. Det tar ca 3,5 - 4,5 år att avlägga en yrkeshögskoleexamen.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen beaktas den studerandes tidigare kunskaper, färdigheter och livssituation i undervisningens innehåll och undervisningsarrangemangen.

Vuxenutbildning kan vara undervisning för grundexamen, studier som ingår i en examen, utbildning som förbereder för fristående examina, läroavtalsutbildning, tilläggsutbildning och fortbildning för att förnya och bredda yrkesskickligheten eller samhälleliga studier som ger medborgarfärdighet och arbetslivsfärdighet.

Utbildningen kan finansieras av den studerande eller vara läroavtals-, arbetskrafts- eller personalutbildning. Vuxenutbildning ges vid läroanstalter som ingår i utbildningssystemet för ungdomar, vid läroanstalter som anordnar enbart vuxenutbildning, i företag samt som personalutbildning på arbetsplatser.