Liten jobb-ordlista

28.11.2018

Liten jobb-ordlista

Anställningsskydd. Arbetsgivaren får säga upp ett avtal som gäller tillsvidare om det finns laglig grund för det. Anställningsskydd innebär att arbetsgivaren får säga upp arbetsavtalet om den anställda missköter sina arbetsuppgifter och fått en varning. Arbetsgivaren får också säga upp en anställd pga. ekonomiska orsaker, om man inte har råd med den anställda.

Arbete. Den korrekta definitionen är enligt Wikipedia: "Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster." Och inom arbete skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete (frivilligt arbete, hushållsarbete och till och med studier kan räknas dit, nästan allt som inte räknas till fritid). "Förvärvsarbete (även lönearbete eller yrkesarbete) är ett socioekonomiskt begrepp som beskriver förhållandet mellan en arbetare och en arbetsgivare, där den anställda arbetaren genom ett avtal förbinder sig att sälja sin arbetskraft till arbetsgivaren. Detta sker ofta på en arbetsmarknad, och som ersättning för sitt förvärv erhåller arbetaren lön".

Med alterneringsledighet avses ett arrangemang genom vilket en anställd för viss tid befrias från de uppgifter som hör till anställningen och arbetsgivaren samtidigt, för motsvarande tid, förbinder sig att anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå.

Arbetsansökan är ett brev man skickar till möjliga blivande arbetsgivare. Brevet skickas med CV:n och kallas ibland för följebrev. I arbetsansökan berättar man vem man är, vad man kan och hur man är som anställd. Ansökan skrivs på basis av vad som söks i annonsen. Man skriver ansökan i skilt dokument, precis som med CV. Om ansökan skall skickas in via mejl, skall man bifoga den och inte klistra in den direkt i mailet.

Arbetsavtal är den muntliga, skriftliga (helst, för att man ska kunna påvisa vad som verkligen överenskommits) eller elektroniska (sällsynt) överenskommelse som görs mellan arbetstagare och arbetsgivare där bla lön, arbetsvillkor och arbetsuppgifter framgår. Ska även göras för sommarjobb och snuttjobb. Där brukar även arbetstid, uppsägningstid, det arbetsavtals- eller kollektivavtal som följs. Personer under 15 år måste uppgöra och häva arbetsavtal med vårdnadshavaren eller dennes tillåtelse. 15-17-åringar får både göra upp och hva arbetsavtal själv, men vårdnadshavaren har rätt att häva arbetsavtalet.

Arbetsintyg är det dokument där det står var du jobbat, hur länge och vad dina arbvetsuppgifter gick ut på. Du ska själv be om det och du ska komma överens med arbetsgivaren om vilken typ av information det ska finnas i den (man behöver tex inte begära att arbetsgivaren skriver ett utlåtande om hur väl du utflört dina arbetsuppgifter). Arbetsintyg behövs både när du ska söka nytt jobb, när du blivit arbetslös och när du ska anhålla om tex ålderstillägg på lönen.

Arbetsskiftsförteckning. Arbetsgivaren skall på förhand göra upp ett schema för när skiftena börjar och slutar för arbetstagaren. Tiderna skall ges åt arbetstagaren i god tid, senast en vecka före tidsperioden inleds.

Curriculum Vitae kallas även för CV. Detta är en sammanfattning av de kunskaper, erfarenheter och färdigheter man har. Här skriver man in vad man har för IT- och språkkunskaper, utbildning, arbete. CV:n visar vad man ar för erfarenheter och kunskaper.

Diskriminering på grund av ålder, hälsotillstånd, etnisk bakgrund, religion, kön, sexuell läggning, åsikt är förbjudet på arbetsplatsen. Det är straffbart enligt lag att utföra diskriminering. "Diskriminering förbjuds i 2 kapitlet 2 § i arbetsavtalslagen som även förutsätter opartiskt bemötande. Enligt lagen får en arbetsgivare inte utan grundad anledning försätta arbetstagare i olika ställning på grund av ålder, hälsotillstånd, funktionshinder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, språk, religion, åsikt, övertygelse, familjeförhållanden, facklig eller politisk verksamhet eller därmed jämförbar omständighet. Arbetsgivaren skall även iaktta förbudet mot diskriminering vid nyanställningar." Läs mera på Arbetsskyddsdistriktens webbsidor.

Fackförening är en organisation som representerar en yrkesgrupp och bevakar deras intresse och rättigheter på arbetsplatsen. Det kan gälla löneförhandlingar, regler, klagomål, arbetsmiljö och arbetsförhållande.

Fackförbund är en nationell arbetsorganisation som utgörs av fackföreningar inom specifika branscher.

Företagshälsovård. Alla företag oavsett storlek har skyldighet att ordna företagshälsovård som förebyggande hälsovård för sina anställda.

Hyrd arbetskraft betyder att en arbetsgivare låter sin anställda utföra arbete åt någon annan arbetsgivare. Arbetstagaren får fortfarande sin lön av den egna arbetsgivaren men arbetar oftast hos den andra arbetsgivaren i dennes utrymmen. Inte att förväxla med underentrepenad eller underleverans. Bemanningsföretag specialiserar sig på just detta.

Kollektivavtal är allmänt rådande, branchspecifika riktlinjer för tex hur lång uppsägningstid man har, vilka löneklasser som följs och annat som rör anställningar. Det framgår i ditt arbetsavtal om ni ska följa ett visst kollektivavtal eller arbetsavtalslagen. Läs mera i Finlex.

Lönespecifikation eller lönekvitto som det också kallas, visar hur många timmar man arbetat, summan på lönen som betalas ut och vilka avdrag som gjort på lönen. Arbetstagaren skall alltid få ett kvitto på den lön som betalas ut.

Moderskapsledigt, föräldraledigt och pappaledigt är alla de ledigheter en arbetstagare kan ta ut iom att hon blir mamma eller han pappa. Komplicerat, men kan nämnas att det nästan alltid är modern som tar föräldraledigheten, så att den totala tiden hon är "mammaledig" blir ca 10 månader och sedan kan hon ytterligare ta vårdledigt tills barnet fyller 3 år (med betydligt sämre betalt).

Minimilön är minsta möjliga lön man lagligen kan betala för utfört arbete. Enligt arbetsavtalslagen ska varje branch och yrke ha en minimilön som är "skälig och sedvanlig", och mer exakta minimilöner brukar anges i kollektivavtalslagarna och följer de rekommendationer som fackförbunden gett.

Muntligt arbetsavtal är en överrenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som gjorts genom diskussion och inte blivit nerskriven. Ett muntligt avtal är lagligt bindande i Finland.

Permittering innebär att en person nog fortsättningsvis är anställd av en arbetsgivare, men att han/hon för en viss tid eller tillsvidare inte får arbeta som vanligt eller får lön som vanligt. Ett sätt för företag och andra arbetsgivare att spara pengar för att tex undvika att tvingas säga upp anställda eller gå i konkurs när det går dåligt för företaget. Läs mer på Arbetsskyddsdistriktens webbsidor.Där finns mera ingående om varför och hur det går till i praktiken.
Semesterkvalifikationsår. Det år mellan den 1.4 och 31.3 som föregår semesterperioden. Rätten till semester räknas utgående från den här tiden (alltså du tar ut sommarens semester efter att semesterkvalifikationsåret är slut, det är därför nyanställda oftast har kortare eller obetald semester).

Prövotid ingår oftast i början av en anställning. Det ger arbetstagaren och arbetsgivaren en möjlighet att försäkra sig om att arbetstagaren är rätt person för arbetet och att arbetsplatsen är rätt plats för arbetstagaren. Båda parterna kan avbryta avtalet under prövotiden. Prövotiden får högst vara 4 månader.

Semesterlönen för en månadsavlönad arbetstagare räknas genom att månadslönen delas med antalet arbetsdagar i den ifrågavarande månad och genom att multiplicera resultatet som utgör dagslönen med antalet semesterdagar i semesterperioden.

Semesterperioden infaller mellan den 2.5 och 30.9, dvs den tid under vilken man vanligen tar ut semestern och den vanliga längden på semestern är minst 24 vardagar - resten kan tas ut som vintersemester efter semesterperiodens slut.

Full semesterkvalifikationsmånad är en kalendermånad för vilken arbetstagaren kan räkna sig till godo minst 14 arbetade dagar eller dagar likställda med arbetade dagar. Så börjar du arbeta den 16:e en månad får du troligen inga semesterdagar för den månaden.

Skattekort behöver man alltid då man söker jobb. Skattekortet visar vilken skatteprocent man betalar enligt årsinkomst. Om man inte har ett skattekort kan man beställa ett från Skatteförvaltningen. Kom ihåg att ge skattekortet till arbetsgivaren då anställningen inleds.

Skatteprocent beräknas utgående från den månatliga inkomsten eller föregående års totala inkomster. Om man inte vet hur skatteprocenten räknas eller om man vill sänka/höja sin skatteprocent så kan man själv kontakta skatteverket och diskutera med dem.

Skriftligt arbetsavtal är en överrenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som båda undertecknat. Det rekommenderas att alltid ha ett skriftligt avtal, eftersom det minskar risken för missförstånd.

Tillsvidareanställning kallas ofta för fast anställning och innebär att anställningen inte har något slutdatum.

Unga arbetstagare är alla som är under 18 år och deras anställningar följer egna regler. Läs mera om vad som gäller för dem antingen på Decibels sida Ung arbetstagare här under eller på Arbetsskyddsdistriktens webbsidor (där finns bra länkar till alla rekommendationer och lagar).

Uppsägning, uppsägningstid och hävande av tidsbundna anställningar. Ett arbetsavtal som gäller tills vidare upphör vanligtvis genom att någondera av parterna säger upp avtalet. Själva uppsägningen följs av den uppsägningstid som parterna kommit överens om eller som fastställs i kollektivavtalet eller i arbetsavtalslagen. Under prövotiden hävs arbetsavtalet och då upphör anställningsförhållandet utan att uppsägningstid tillämpas. En visstidsanställning upphör utan uppsägning eller uppsägningstid då det överenskomna arbetet är slutfört eller då anställningstiden löper ut. Läs mer på Arbetsskyddsdistriktens webbsidor.

Uppsägningsskydd. Inom ramen för ett arbetsavtal som gäller tills vidare får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren endast av vägande sakskäl.

Varning kan ges om arbetstagaren bryter mot de regler som arbetsplatsen har eller om överrenskommelser som gjorts upp i arbetsavtalet. Oftast ges varningen skriftligt så att det inte blir några missförstånd. Den skriftliga varningen skall vara tydligt så att arbetstagaren vet precis varför det blivit en varning, och på vilket sätt arbetstagaren skall bete sig i fortsättningen.

Viss tids anställning innebär att anställningen har ett slutdatum. Det bör finnas en grund till varför man anställer någon för bara en viss tid. Typiska orsaker är vikariat, säsongsarbete (till exempel sommarjobb)

Tillbaka