Vad är en kris

Vad är en kris

Sidan i korthet: Kris, från grekiskans, krisis, betyder avgörande vändning, plötslig förändring och ödesdiger rubbning. Alla personer drabbas av kriser i livet och man reagerar på olika sätt beroende på vad som har hänt, ens livssituation och vad man varit med om tidigare. De psykiska kriserna delas in i traumatiska kriser och utvecklingskriser/livskriser.  När man hamnar i en kris är det vanligt att man reagerar med kroppen, känslorna, tankarna och sina handlingar. Kroppen kan reagera med att man får t.ex. hjärtklappning, magont, illamående, huvudvärk och trötthet.
Ordet kris kommer från grekiskan och betyder egentligen avgörande vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning. En kris är alltså något okontrollerbart som vi på ett eller annat sätt möter under livets gång. När det gäller hur vårt psykiska mående påverkas av en kris så kan man säga att man upplever en psykisk kris när ens tidigare erfarenheter och allt man lärt sig inte är tillräckligt för att hantera den situation man hamnat i. En kris kan vara något livsavgörande som händer på en sekund, men det kan också vara en svår period i livet eller bekymmer som man har under en lång tid som bara växer sig större. Oavsett så förändras något ordentligt i ens liv, snabbt eller långsamt.

Säger någon ordet kris, så kommer en del kanske först att tänka på en krissituation, som en skolskjutning eller trafikolycka. Andra igen kanske tänker på en kris till exempel i ett parförhållande, som ett storgräl med pojkvännen eller allvarliga problem som kanske leder till en skilsmässa. En tredje grupp tänker istället på krissituationer som behandlas i media, som Krim-krisen eller den ekonomiska krisen. Kriser som påverkar vår psykiska hälsa, alltså psykiska kriser brukar man dela in i traumatiska kriser eller utvecklingskriser/livskriser.

Traumatiska kriser

En traumatisk kris utlöses av en plötslig och oväntad yttre händelse, t.ex. en nära anhörig dör, någon i familjen blir uppsagd från jobbet, går i konkurs eller så blir någon närstående eller man själv allvarligt sjuk. En traumatisk kris kan också uppstå när man blir utsatt för övergrepp av något slag eller är med om en olycka. Kriser i relationer kan utlösas av att någon är otrogen eller lämnar sin familj. Orsaken till krisen kommer alltså ”utifrån” och hotar ens trygghet på något sätt.

Utvecklingskriser/Livskriser

När en kris utlöses på grund av händelser som är en del av det normala livet, t.ex. att börja skolan, att bli tonåring, att bli vuxen, att få barn, att börja jobba, att gifta sig, att gå i pension, att åldras och när dessa händelser på något sätt blir för svåra för oss att hantera så brukar man prata om utvecklingskriser eller livskriser.

Ibland kan en typ av kris leda till en annan; t.ex. så att en allvarlig sjukdom hos en själv eller någon annan, alltså en traumatisk kris, sätter igång funderingar på meningen med livet och ens livsval och leder i sin tur till en livskris. Eller tvärtom; ett utvecklingsskede i livet, t.ex. att bli äldre, triggar igång funderingar kring livet och de relationer man lever i och leder så småningom till en separation/skilsmässa, d.v.s. en traumatisk kris. 

Krisreaktioner

Hur man reagerar på en krissituation och hur man handskas med allt som händer, inuti en och utanför, är väldigt individuellt. För det första påverkas man av vilken personlig betydelse det som hänt har och av vad man varit med om tidigare i livet; vilka erfarenheter och upplevelser man har i sin ryggsäck. Dessutom har det betydelse i vilken livssituation eller livsperiod man befinner sig i när krisen inträffar. Och så påverkas man naturligtvis av hurudant socialt stöd (familj, vänner, stöd av andra utomstående personer eller grupper) man har tillgång till i och efter själva krissituationen.

När man hamnar i en kris är det vanligt med väldigt många olika reaktioner; man kan reagera med kroppen, med känslorna, med tankarna och med sina handlingar. Kroppen kan reagera med hjärtklappning, yrsel, magont, illamående, magproblem, sömnprobblem, huvudvärk, trötthet, muskelsmärta m.m. Man kan känna längtan, saknad, obalans, förtvivlan, förvirring, ensamhet, tomhet, meningslöshet, skuld, skam, oro och ångest, irritation, vrede o.s.v. Ens tankar kan bli förvirrade, man kan få svårt att ta in information, minnet kan försämras och man kan få en sviktande omdömesförmåga. Man kan bli väldigt passiv, få svårt att vara ensam, vilja isolera sig, man kan bli otroligt arg och överreagera, man kan få lust att skada sig själv, man kan gråta, skrika, bli alldeles tyst osv.osv. Hur man reagerar på en kris och hur lång krisen blir är olika beroende på vad det är för sorts kris, vad man har varit med om tidigare och vilket stöd man får. Reaktioner på kris är lika många som det finns människor i världen!